Quickscan

In een fiscale quickscan zal Sintax de fiscale toestand van uw onderneming en/of uw persoonlijke situatie doornemen aan een beperkt en vooraf overeengekomen budget. Uiteraard verloopt een quickscan in alle discretie en valt dit onder het wettelijk beschermd beroepsgeheim van een advocaat.

Een quickscan verloopt doorgaans volgens de volgende 4 stappen:

1. In een eerste en vrijblijvend verkenningsgesprek bekijkt men samen de algemene situatie van de onderneming, de aandeelhouders en/of de bedrijfsleiders en verkent me de gewenste aandachtspunten. Bij voorkeur wordt al enige documentatie overgemaakt die een eerste licht kan werpen op de fiscale en/of boekhoudkundige toestand (zoals jaarrekeningen, laatste fiscale aangiftes, etc.);

2. Aan de hand van het verkenningsgesprek en de overgemaakte of publiek beschikbare informatie bereidt Sintax een aantal specifieke gespreksonderwerpen voor;

3. Er wordt een afspraak gemaakt voor een meer diepgaande vergadering van een drie- of viertal uur met uzelf en, bij voorkeur, met de boekhouder, financieel verantwoordelijke en/of CFO van de onderneming. Tijdens de daaropvolgende ‘quickscan’ vergadering kunnen de volgende aspecten worden belicht:

  • juridische en operationele structuur van de onderneming(sgroep);   
  • globale effectieve belastingdruk, eventueel met inbegrip van de persoonlijke fiscaliteit van de aandeelhouders en/of bedrijfsleiders;
  • aanwezigheid en benutting van fiscale ‘attributen’ zoals overgedragen verliezen, notionele interestaftrek (‘NIA’), NIA voorraad, investeringsaftrek, belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek;
  • beleid inzake verrekenprijzen tussen groepsvennootschappen;
  • reeds uitgevoerde of geplande reorganisaties zoals fusies en overnames, joint ventures, het aanboren van nieuwe afzetmarkten, outsourcing, IPO’s;
  • de fiscale situatie van de aandeelhouders en/of bedrijfsleiders, met inbegrip van voordelen van alle aard, vorderingen of schulden in rekening-courant, vruchtgebruikstructuren;
  • dividend- en tantièmebeleid van de onderneming;
  • alternatieve remuneratie voor het personeel.

4. Er wordt een quickscan eindverslag opgemaakt met een samenvatting van de fiscale risico’s. De opportuniteiten worden geïdentificeerd en er worden duidelijke en realistische aanbevelingen geformuleerd.